4 poezia - Yumpu

4 poezia - Yumpu

fexi da. Tavisuflebis. sisxlian. droSasaviT. avafriale igi!~ II-III. poezia. manana ... gigo dumda da mivxvdi, rom igi im ... me da gigo, daamarcxa inglisuri ... Txa: _ sad aris Seni naxati? mxatvarma amoioxra da moaxsena: _ ver vxatav, m...

მსგავსი ინფორმაცია

proza poezia interviu Targmani Canawerebi - Yumpu

sonias (rusulis maswavlebeli iyo,. Zalze kulturuli adamiani), iqeTaqeT,. mklavebze ekida ori qali da ver. akavebda. idga guliswamRebi gniasi. meore da, lamazi ...

siyvaruli ... poezia

arc minda sheni kalbi taxtebi msxverpli kvekniur dzalis askecis mtveri ikavi, mtveri gaxdebi... aris sichume, bneli cxedari mis tanze shavi cecxlis gachena

siyvaruli ... poezia

shavi vardebi. Sruliad sanaxavad daachiret komentars !!! siyvaruliiiiiiiiiiiiiiiiii. მე ადრეც მჯეროდა და ახლაც მჯერა! -რისი?

s i t y v i s s k i v r i - Yumpu

moWadrake, - grosmaisteri. qegl. t.3. diversia – sagangebod momzadebuli agentis ZirgamomTxreli. saqmianoba romelime saxelmwifos. (an mowinaaRmdegis) ...

b i o l o g i a - Yumpu

1. ra qmnis adamianis organizmis Sinagan garemos ? 2. aRwereT sisxlis ujredebis agebuleba. 3. daasaxeleT am ujredebis funqciebi. pasuxi. 1. adamianis ...

d i s e r t a c i a - Yumpu

... rompolitikuri postmodernistuli TamaSebi damTavrda, magram damTavrda55 ... saTayvanebeli qalisa dadeda-idealis saxe “barbis” garegnulma saxem da ...

q a l i T u r q e T S i - Yumpu

... sxva.pirveli mniSvnelovani ufleba ras islamma qals mianiWa iyo misirogorc adamianis aRiareba, radganac islamamde qali miiCneoda rogorcaraamqveyniuri ...

15.00 - Yumpu

hari poteri. da azkabanis tyve. gverdi: 352. formati: 13 X 20. yda: magari. asaki: 8 +. 17.00. 22.00 17.00. 17.00. hari poteri. da cecxlovani Tasi. hari poteri.

S r o m e b i - Yumpu

... fuZeebs: dvanc“debs”, Wun-c “wvavs”, ibirc “mReris”, ingarc “tiris”.1 ak. ... meqalTane~, zaiFi `gamxdari,mWle~, TuFeRi `Tofi~, marFeTi `marifaTi, Sno~, ...

i s t o r i a - Yumpu

dasavleT romis imperiis dacema. aRmosavleT romis imperia - bizantia 135. 26. qristianoba - msoflio religia. qristianobis Camoyalibeba da gavrceleba 145. 27.

avel.pdf - Yumpu

erTnairi xalaTebi acviaT, fexebic erTnair. saSinao flostebSi wauyviaT da ... Txeli kaba-kostumi ecva, fexmZimobisTvis. Sekerili (etyoba, es ambavi martis mere ...

qronika+203 - Yumpu

goga biTaZe, mega bimaqsi (serbeTi), centri. beqa beqauri, quTaisi, forvardi, centri. ilia londariZe, dinamo, forvardi, centri. am gafarToebuli Semadgenlobidan  ...

qronika216 - Yumpu

goga biTaZemega bimaqsi, serbeTi. ilia londariZe dinamo. mixeil beriSvilidinamo . anatoli boisa kaktusi. beqa beqauri quTaisi. nodar gogoZe dinamo.

ganaTleba - Yumpu

99iakob gogebaSvili rogorc istorikosiDavid Malazonia - Iakob Gogebashvili as a ... gogebaSvilis mier specialurad bavSvebisaTvis Sedgenilibibliuri moTxrobebi, ...

ra aris - Yumpu

RamiT, rocagajavrebuli kudiani sasaxlis garSemo daqris,princesa lilu ... 22.90 lariTovlis princesaaxalgazrda princesa mojadoebulia —mas yinulis guli aqvs da  ...

xelovneba - Yumpu

ra aris asaxuli naxatze?am kiTxvaze pasuxis gacema swored konturismixedviT SegviZlia. konturis xazi kidev erTmniSvnelovan rols asrulebs naxatSi: igigamoyofs ...

mtverdaudebeli 100-100 - Yumpu

ra gagiWirda iseTi, rom fexsacmlebi ver gagiwmendiao. am. ukanasknelma amoRo 50-maneTiani gausva fexsacmelebs da. sanagve rkiniT SemoRobil badeSi ...

xelovneba - Yumpu

xelovneba. V klasi. moswavlis saxelmZRvanelo. saxviTi da gamoyenebiTi xelovneba. avtorebi: nana maWaraSvili. maia maWaraSvili. nino silagaZe. redaqtori.

rusTvelologia #№ 5 - TSU - Yumpu

mariam karbelaSvili. `yovelman qarTvelman icis, ra aris wigni `vefxis tyaosani~. ... da vefxvis simbolos SemoWra mxolod tarielis aRqmaSi ar. cnaurdeba. fatmani  ...

ucnobi - Yumpu

dizaini - daviT TeTraZe / mixeil dgebuaZe / Tornike lorTqifaniZe. vizaJi - anuka ... mofrTxiale almanaxis, `dardis fardebis~ gamosacemad. ilia abulasani mtvrian ...

ena da saxelmwifo - Yumpu

ena da saxelmwifo. ... Sesabamisad rusuli ena saqarTveloSi warmoadgens ... ( araerovnuli) saxelmwifo. axal TurqeTSi Turquli ena da kultura daupirispirda.

#28 dekemberi.pmd - Yumpu

ukve amuSavda gazeTis sabeWdi manqana. mniSvnelovnad ... doji Sanava, venia Ciqovani. ... manqana rom CarTo, gazeTis gverdebi erTianad daiSala.

musikaSi - Yumpu

17. bizantiuri instrumentuli musika. 18. Sua saukuneebis espanuri instrumentuli musika. 19. stingi _ `udabnos vardi~. stingisa da Ceb mamis SesrulebiT.

Tikunebi - Yumpu

`aba gamoicani~ (sabavSvo leqsebi), `Tikunebi~. redaqtorebi: darejan WankotaZe, akaki biZinaSvili. mxatvrebi: nugzar JoJuaSvili, beso zubaSvili. kompiuteruli ...

Untitled - Yumpu

nawili), `aba gamoicani~ (sabavSvo leqsebi),. `Tikunebi~, `gvelebis sasaflao~ ( novelebi),. `rogor gavzardoT mogebis Sansi~. redaqtori Tamaz klimiaSvili.

Sromebi - Yumpu

aw mkvdari enebi (qalduri, elamuri, qeturi, sumeruli... etruskuli...). samwuxarod, amgvari cdebi ... Semdeg _ rioni; dasavleTiT _ Savi zGva da md. GaliZga.

GARI 2 - Yumpu

oTaxis meore karebi Ria aivanze gadioda, romelic. inglisuri saidumlo saketiT iyo ... rom SevisunTqe Tu ara oTaxis haeri, im wuTSi saSineli. xvela amityda.

wigni 3.p65 - Yumpu

galina sergeevna _ sackali! dzagli ki ara, niSCi. bavSebiT aivso kalaki! Tamuna _ modi ... `jibis sarke xom ara gaqvT?~ _. axalgazrda ostats vekiTxebi. `maqvs!

I!!xjhoj! - Yumpu

da saraiono-saxarjTaRricxvo fasebi; “instruqcia. sawarmoebis ... da meTlaxis filebi, azbestcementis ... farTod gamoiyeneba sapreiskuranto fasebi sacxovrebeli.

xelovneba IX - Yumpu

fi ros manis ilustraciebi, ise moswavleebis naxatebi. mocemuli iqneba saintereso ... me ore ki flomasteriT an fanqriT Semoxazavs misi profilis siluets~.

sur. 5. samajuri. V-IV ss - Yumpu

danarCeni gamosaxuleba mirCilulia oqros mZivebze da aqvs cisferi. pastiT inkrustrirebuli Tvalebi. miuxedavad zemoaRniSnulisa, qarTuli saiuveliro xelovnebis.

qronika+7(228) - Yumpu

wardgenilia e. w. smaili. (romlis Sinaarsic gaurkvevelia), ... zanaSi uRebs fotoebs . saocaria teqnika da idea, romliTac. igi msoflio 15 saukeTeso rZis abazanis ...

TviTmmarTvelobis - Yumpu

gamajansaRebeli masaJi. dilaobiT. ivarjiSeT. ... moduri Semodgoma mamakacebisTvis. SarSan, kvlav ... gaikeTeT tuCebis masaJi sveli kbilis. jagrisiT an rbili ...

aka morCilaZe - Yumpu

... patara,marTkuTxedi magida, wignis TarowignebiT da saweri magida kompiuteriT.ana divanze zis da Cais svams, Teakompiuteris savarZelze trialebs. rusikos ...

d u m i l i s a (m) b e b i - Litsakhelebi.ge - Yumpu

sadac davtove wamosvlisas ori kurcxali _. mlaSe da Tbili... da mapatie, ver gagiyoleb,. es qveyana undo da pirquSia,. fergaleuli,. meSinia, arsad gaixes da Tan ...

qronika+235 - Yumpu

samuSao adgilisa da a/manqanis. Cxrekebi ( ... erTi sityviT, ganaxlebul. idva SeuZlebelia. bevri ar icnobs ... da tyaveulobis yidva maRaziaSi,. agreTve SekveTili ...

I nawili - Yumpu

... niSnebissxvadasxva `signaliT~ war mo dgenis xerxi _ morzes`anbani~. amoxseniT amocanebi:12 CawereT ricxvi, romelic Seicavs:a) 5 aTeulsa da 2 erTeuls; ...

farisebri - Yumpu

\ haSimotos Ciyvi. \ difuzuri toqsiuri Ciyvi. \ fariseburi jirkvlis kibo. \\ 45 wlis qals ramodenime welia kisris wina zedapirze aReniSneba.

Untitled - Yumpu

sayvareli wigni: mglis biliki, tri muSkitiora. yvelaze lamazi qali/kaci: dedaCemi. sayvareli qalaqi: Tbilisi, leningradi. sayvareli qveyana: saqarTvelo, avstralia.

მსგავსი ძიებები