მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებზე გასაცემი ხარჯების ზღვრული ოდენობა კანონით განისაზღვრა

2015.08.06  |  07:53
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებზე გასაცემი ხარჯების ზღვრული ოდენობა კანონით განისაზღვრა

პარლამენტმა ცვლილებები შეიტანა „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“, რომელიც 4 აგვისტოს ამოქმედდა. ცვლილების თანახმად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იმ წევრისათვის, რომელსაც საკრებულოში არ უკავია თანამდებობა, ასანაზღაურებელი ხარჯების ყოველთვიური რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ამ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს მაქსიმალური ოდენობის 15%-ს.

 

ასანაზღაურებელი ხარჯების ყოველთვიურ რაოდენობაში არ ითვლება სამსახურებრივი მივლინების ხარჯები.

 

ამასთან, აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებზე.

 

აღსანიშნავია, რომ კოდექსის ძველი რედაქციით, საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების რაიმე ზღვარი გათვალისწინებული არ იყო და მათი ოდენობის დადგენა თვით საკრებულოების დისკრეციულ უფლებამოსილებას წარმოადგენდა. შესაბამისად, ამგვარი ხარჯების ოდენობა საკრებულოებმა სხვადასხვაგვარად განსაზღვრეს და, არსებული პრაქტიკის მიხედვით, იგი ძირითადად თვეში 250-დან 750 ლარამდე მერყეობდა (გამონაკლისია ქალაქ თბილისის საკრებულო - 2500 ლარი და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 1000 ლარი).

 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამჟამად მოქმედი კანონმდებლობით, საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს მაქსიმალური ზღვრულ ოდენობას ადგენს საქართველოს მთავრობა, თუმცა იმის გამო, რომ მთავრობის მიერ შესაბამისი სამართლებრივი აქტი ჯერჯერობით მიღებული არ არის, აღნიშნული საკითხი რეგულირდება საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 აგვისტოს №726 ბრძანებულებით, რომლის თანახმად, საკრებულოს თავმჯდომარეებისთვის დადგენილია თანამდებობრივი სარგოს შემდეგი ოდენობა: ქ. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარისა - 3540 ლარი; თვითმმართველი ქალაქების საკრებულოს თავმჯდომარისა - 2750 ლარი; ყველა სხვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისა - 2650 ლარი.

 

აქედან გამომდინარე, ყველა საკრებულოს (გარდა ქალაქ თბილისისა) წევრისათვის ასანაზღაურებელი ხარჯის მაქსიმალური ოდენობა დაახლოებით 400 ლარის ფარგლებში განისაზღვრება.

 

გარდა ამისა, შესაბამისი ცვლილება განხორციელდა საქართველოს საგადასახდო კოდექსშიც, რომლის მიხედვითაც საკრებულოს წევრთა აღნიშნული ხარჯების ანაზღაურება (გარდა თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრისათვის გადახდილი ხარჯების ანაზღაურებისა) ერთობლივ შემოსავალში ასახვას არ ექვემდებარება (ანუ არ წარმოადგენს საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრ ობიექტს).

 

მუნიციპალიტეტის შესაბამისმა ორგანოებმა 2 თვის ვადაში უზრუნველყონ თავიანთი ნორმატიული აქტების ამ კანონთან შესაბამისობა.