„შუაღამის მართლმსაჯულება“ რუსთავი 2–ის საქმეზე – სასამართლოს განჩინება

2015.11.06  |  15:18
„შუაღამის მართლმსაჯულება“ რუსთავი 2–ის საქმეზე – სასამართლოს განჩინება

„შუაღამის მართლმსაჯულება“ რუსთავი 2–ის საქმეზე – სასამართლოს განჩინება5 ნოემბერს, გვიან ღამით, ცნობილი გახდა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ მიიღო განჩინება ტელეკომპანია „რუსთავი 2“–ის საქმეზე, რომლითაც ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობაზე, მართვასა და უფლებამოსილების განხორციელებაზე პასუხისმგებელ ყველა პირს შეუჩერა უფლებამოსილება და კომპანიის დროებით მმართველებად რევაზ საყევარიშვილი და დავით დვალი დანიშნა. ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით, მოსამართლის განჩინება სრულიად დაუსაბუთებელია და ურთმელიძე მედიის გამოხატვის თავისუფლებაში უხეშად ჩაერია.

განჩინება 17 გვერდიანია და 05 ნოემბრით თარიღდება. დოკუმენტის მიხედვით, ქიბარ ხალვაშის და შპს „პანორამას“ წარმომადგენლებმა პაატა სალიამ და კახაბერ მჭედლიშვილმა 04 ნოემბერს სასამართლოს მიმართეს განცხადებით, სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე. როგორც ცნობილია, ამავე მოსამართლემ 03 ნოემბრის გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია „რუსთავი 2“–ის 60% წილის მესაკუთრედ ქიბარ ხალვაში ცნო, 40%–ის მესაკუთრედ კი შპს „პანორამა“, რომელიც ხალვაშის კომპანიაა.

 

უნდა აღინიშნოს, რომ სასამართლოს 03 ნოემბრის მოტივირებული გადაწყვეტილება ჯერ არსებობს, მხოლოდ მისი სარეზოლუციო ნაწილია ცნობილი.

 

ამასთან, აღნიშნული გადაწყვეტილების გამოტანამდე ერთი დღით ადრე, 2 ნოემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, „რუსთავი 2“–ის კონსტიტუციური სარჩელის საფუძველზე შეაჩერა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტის მოქმედება, რომელიც განსაზღვრავს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დაუყოვნებელი აღსრულების ერთ-ერთ საფუძველს.

 

საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში, სადავო ნორმამ შესაძლოა გამოიწვიოს კონსტიტუციური სარჩელის ავტორთა უფლების შეუქცევადი დარღვევა და დამდგარი შედეგის გამოსწორება შეუძლებელი იქნება ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობის შემთხვევაშიც კი.

 

05 ნოემბრის განჩინების მიხედვით, მოსამართლე ურთმელიძემ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 271–ე მუხლით იხელმძღვანელა (სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება) და აღნიშნა:

 

„სასამართლო მიუთითებს, რომ არსებობს გარკვეული საფრთხე, რომ დროებითი მმართველობის დაუნიშნაობამ გარკვეულწილად, შეიძლება საგრძნობლადაც შეცვალოს მოპასუხის საქმიანობის ფორმატი, გაუქმდეს ან/და მოდიფიცირება განიცადოს რამდენიმე გადაცემამ, მათ შორის, რეიტინგულმა და შესაბამისად, არსებობს საფრთხეც, რომ შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“–ის თანამშრომელთა კონცენტრაცია და საქმიანობის მიმართულება ძირითადად გადატანილ იქნეს მხოლოდ და მხოლოდ არსებული დავის გარშემო საკითხების გაშუქებაზე. ეს არა მხოლოდ უარყოფითად აისახება საწარმოს რეიტინგზე და მის ფინანსურ საკითხებზე, არამედ შექმნის სერიოზულ საფრთხეს, რომ მედიამ დაკარგოს თავისი ძირითადი როლი და დანიშნულება – იდგეს საზოგადოებრივი ინტერესის სადარაჯოზე.

 

არსებული მმართველობის პირობებში მედიის მიერ ამ დანიშნულების შესრულება სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას.

 

სასამართლო აღნიშნავს, რომ მედიას ევალება, ხოლო საზოგადოებას აქვს უფლება, მიიღოს ინფორმაცია საკითხებზე, რომლებიც საზოგადოებრივი ინტერესის სფეროს განეკუთვნება. ამასთან, ეს გულისხმობს ინფორმაციის გაშუქებას ყველა იმ საკითხზე, რომელიც შესაძლებელია ეხებოდეს საზოგადოებრივ ინტერესს და გამორიცხავს მხოლოდ ერთი საკითხის ირგვლივ კონცენტრაციას.

 

გარდა აღნიშნულისა, სასამართლო მიუთითებს, რომ საზოგადოებრივი ინტერესის საკითხებზე ინფორმაციის გაშუქებისას გამოყენებულ უნდა იქნეს ობიექტური და სამართლიანი რეპორტაჟის მეთოდი. მოპასუხის მმართველობის პირობებში ეს საკითხიც დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ. მითითებული მიზნების უგულვებელყოფა კი საბოლოო ჯამში საფრთხეს უქმნის დემოკრატიულ საზოგადოებაში მედიის ძირითად დანიშნულებას.

 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამარ ურთმელიძის 05 ნოემბრის განჩინება (დადგენილებითი ნაწილი სრულად)

 

დაკმაყოფილდეს განცხადება გადაწყვეტილების უზრუნველყოფის და შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი2“-ის (სნ 211352016) ხელმძღვანელობის, მართვისა და წარმომადგენლობის მიზნით დანიშნულ იქნეს დროებითი მმართველი და მათ (ერთობლივად) მიენიჭოს შემდეგი უფლებამოსილებები:


ა) შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ის ხელმძღვანელობა, მართვა და წარმომადგენლობა, მათ შორის სასამართლოსთან, სახელმწიფო, საგადასახადო და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, საბანკო დაწესებულებებთან, საფინანსო ორგანიზაციებთან, ნებისმიერ მესამე პირთან ურთიერთობაში;

 

ბ) შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი2“-ის ქონების მოძიება და აღწერა, დროებითი მმართველობის პერიოდში ქონების სათანადოდ დაცვის , მოვლის და მართვის უზრუნველყოფა;

 

გ) შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი2“-ის სახელით საწარმოს წარმომადგენლობა და ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება, მათ შორის იმ გადაწყვეტილებების, რომელიც გათვალისწინებულია „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 და მე-91 მუხლებით;

 

დ) საკადრო პოლიტიკის მართვა, შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ის შიდა სტრუქტურული რეორგანიზაცია;

 

ე) შრომითი პოლიტიკისა და შრომითი ანაზღაურების წესის განსაზღვრა, შრომითი ხელშეკრულების დადება , მოშლა/შეწყვეტა, გაგრძელება, შრომითი ანაზღაურების წესის ოპტიმიზაცია და მისი გადაცემა;

 

ვ) წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების/მინდობილობის გაცამა;

 

ზ) სატელევიზიო კომპანიის საქმიანობის სპეციპიკიდან გამომდინარე ნებისმიერი უფლებამოსილების განხორციელება, მათ შორის, სამაუწყებლო ბადის განსაზღვრა (ოპტიმიზაცია);

 

თ) შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ის დირექტორის (დირექტორატის) მიერ მართვის, ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის, ასევე, სხვა უფლების განსახორციელებლად გაცემული უფლებამოსილების/მინდობილობის გადახედვა (დადება, მოშლა/შეწყვეტა, გაგრძელება);

 

ი) ყველა სხვა უფლებამოსილების განხორციელება, რომელიც აქვს ან/და შეიძლება ჰქონდეს საქარმოს ხელმძღვანელს, მმართველს და წარმომადგენელს, დირექტორს ან/და დირექტორას ან/და მათ მიერ უფლებამოსილ პირს/პირებს.

 

წინამდებარე განჩინების სარეზოლუციო ნაწილის პირველ პუნქტში მითითებული უფლებამოსილებების განხორციელების უფლებამოსილება მიენიჭოს მხოლოდ დროებით მმართველს (ერთობლივად) ან/და მის (მათ) მიერ უფლებამოსილ პირს (პირებს). ყველა სხვა პირს შეუჩერდეს ეს უფლებამოსილებები, სასამართლოს მიერ დროებითი მმართველის დანიშვნიდან მის გაუქმებამდე.


შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი2“-ის ხელმძღვანელობაზე, მართვასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირებს, მათ შორის ნ. გვარამიას და კ. დამენიას, ასევე, მინდობილობების საფუძველზე უფლებამოსილების განმახორციელებელ ყველა პირს, შეუჩერდეთ შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ის ხელმძღვანელობის, მართვის, წარმომადგენლობისა და დროებითი მმართველისთვის მინიჭებული უფლებების განხორციელების უფლებამოსილება, სასამართლოს მიერ დროებითი მმართველის დანიშვნიდან მის გაუქმებამდე.


დროებითი მმართველის ანაზღაურებად განისაზღვროს შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი2“-ის დირექტორის ანაზღაურება, დროებითი მმართველის ანაზღაურების განსაზღვრის წესად განისაზღვროს დირექტორის ანაზღაურების წესი.


შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი2“-ის დროებით მმართველად დაინიშნოს რევაზ საყევარიშვილი და დავით დვალი ერთობლივად;


დროებით მმართველი რევაზ საყევარიშვილი და დავით დვალი უფლებამოსილების განხორციელებას შეუდგნენ 2015 წლის 5 ნოემბრიდან.


განჩინების სარეზოლუციო ნაწილის მე-2 და მე-3 პუნქტებში მითითებულ პირებს, მათ შორის ნ. გვარამიას და კ. დამენიას უფლებამოსილება შეუჩერდეთ 2015 წლის 5 ნოემბრიდან;


განჩინების სარეზოლუციო ნაწილის პირველ პუნქტსა და მე-6 პუნქტში მითითებული დროებითი მმართველის უფლებამისილებები აისახოს სამეწარმეო რეესტრის შესაბამის ჩანაწერებში;


განჩინების სარეზოლუციო ნაწილის მე-2, მე-3 და მე-7 პუნქტებში მითითებული შეზღუდვები აისახოს სამეწარმეო რეესტრის შესაბამის ჩანაწერში;


დროებით მმართველს განემარტოს, რომ იგი (ისინი) ვალდებულია საწარმოს საქმეებს გაუძღვეს კეთილსინდისიერად, იმ რწმენით, რომ მისი განხორციელებული ქმედებები და მიღებული გადაწყვეტილებები ხელსაყრელია საწარმოსთვის;


დროებით მმართველს განემატოს, რომ თუ ის (ისინი) არ შეასრულებს საწარმოს კეთილსინდისიერად მართვის მოვალეობას, იგი საზოგადოების წინაშე წარმოშობილი ვალდებულებისთვის პასუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ.


განჩინება აღსრულდეს დაუყოვნებლივ.


განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს საჩივრით თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში განჩინების ასლის მხარისათვის გადაცემიდან 5 დღის ვადაში.


რუსთავი 2-ის გარშემო 5 ნოემბერს განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა საქართველოში აშშ–ს ელჩი.

 

„აშშ-ის საელჩო უაღრესად შეშფოთებულია რუსთავი 2-ის მართვასა და საკუთრებასთან დაკავშირებით შუა ღამეს განვითარებული მოვლენებით. სააპელაციო პროცესამდე არხის მმართველობის შეცვლის მცდელობას საფუძვლიანი პოლიტიკური შინაარსი აქვს. დემოკრატიულ საზოგადოებაში კრიტიკულ აზრს ხელი უნდა შეეწყოს და არა - მიჩუმდეს.

 

ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს ევრო-ატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერას. მოვუწოდებთ მთავრობას, დაიცვას მედიის თავისუფლებისა და პოლიტიკური პლურალიზმის პრინციპები, რაც ამ მისწრაფებათა განუყოფელი ნაწილია. ამავე დროს, მოვუწოდებთ ყველა მხარეს, თავი შეიკავოს ძალადობისაგან და ხელი შეუწყოს დიალოგის გზით ვითარების მშვიდობიან მოგვარებას“, – ნათქვამია ელჩის განცხადებაში.